top of page

Zpracování a ochrana osobních údajů

Personal Diary

Respektujeme vaše soukromí

Provozovatel:
Pravý  Hradec, z.s., Do Klecánek 385, 250 67 Klecany, IČO: 22673938

Kontakt:
info@pravy-hradec.cz
mobil: 723 734 994

Ochrana osobních údajů
Pokud jste naším klientem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR.
(Nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679).

Kdo je správce?
Pravý Hradec, z.s., Do Klecánek 385, 250 67 Klecany, IČO: 22673938
Spolek vedený pod spisovou značkou L 18226 u Městského soudu v Praze

Kontaktní e-mail je: info@pravy-hradec.cz


Jsme provozovatelem webových stránek www.pravyhradec.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří se na zpracování podílejí.

 

Prohlášení
Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména Zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

  • Plníme dle článku 13, GDPR, informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

  • Umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle Zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění následujících účelů)

Poskytování služeb a plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do rezervačního systému, přihlášek na kurzy, jednorázové a pobytové akce, zaslání objednaného zboží)


Vedení účetnictví
Jste-li našimi zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.


Marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším klientem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.


Pokud nejste naším klientem, zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat odhlášením v rezervačním systému Rezervanto nebo odhlašovacím odkazem na konci každého mailu.


Fotografie a video záznamy z námi pořádaných akcí
Na některých našich akcích - kurzech, kroužcích, závodech, táborech, jednodenních akcích, pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním akce.


Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:
údaje o zdravotním stavu dětí zúčastňujících se kroužků, kurzů a příměstských táborů nikde nezveřejňujeme a ponecháváme si je pouze po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies
Při procházení našich webových stránek používáme jenom nezbytné soubory cookies, které umožňují základní funkce, jako je zabezpečení, ověření identity a správa sítě. Tyto cookies nelze deaktivovat.

 

Vyhrazujeme si ale právo využít i další soubory cookies v ojedinělých krátkodobých případech za účelem diagnostiky fungování našich stránek. Úvodní cookie dialog umožňuje návštěvníkům našeho webu akceptaci, zamítnutí či pokročilé nastavení souborů cookies.​

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají současnému stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá aktuálně známá technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci Pravého Hradce, z.s., kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.


Ke zpracování dat máme 3. strany u konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami. V oblasti účetnictví a rezervačního systému využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.


Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

  • Reservanto - rezervační systém

  • Facebook - FB pixel

  • Google - Google Analytics

  • Účetnictví - Ing. Kateřina Balíková

Je možné, že v budoucnu využijeme další aplikace či zpracovatele, kteří zajistí usnadnění a zkvalitnění zpracování dat.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@pravy-hradec.cz


Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.


Díky právu na přístup nás můžete kdykoliv vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.


Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování.


Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě anonymizujeme veškeré Vaše osobní údaje v našem systému i v systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.


V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V našem případě po dobu 10 let. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na Vámi uvedený e-mail.


Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s nabídkou služeb, inspirací či články vám zasíláme, jste-li náš klient na základě našeho oprávněného zájmu.


Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů odhlášením v rezervačním systému Reservanto nebo odhlašovacím odkazem na konci každého mailu.

Mlčenlivost
Ujišťujeme Vás, že zaměstnanci a spolupracovníci Pravého Hradce,z.s., kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

bottom of page